تماس با ما

Contactشماره تلفنهای 025-36601363 و 025-36632787  آماده پاسگوِئی به بیماران محترم می باشد

Lab_pasteur56@yahoo.com ایمیل ماست